Onze verkopen zijn onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden (AV) die voorrang hebben op alle aankoopvoorwaarden die slechts een voorstelwaarde hebben. Elke afwijking van deze voorwaarden wordt geacht niet van toepassing te zijn, tenzij wij vooraf onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebben gegeven. Eventuele specifieke verkoopvoorwaarden voor de uitvoering van onze bestellingen worden gedefinieerd in onze referentieaanbiedingen, onverminderd deze algemene verkoopvoorwaarden. In deze AV verwijst de commerciële benaming “LUQUE Machines” naar de onderneming Fabien LUQUE EIRL geregistreerd bij het RCS van Lyon onder het nummer 853 814 580. LUQUE Machines is slechts gebonden door bestellingen die door haar agenten, vertegenwoordigers of werknemers worden aangenomen na uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelbon van de koper in de vorm van een per post of elektronisch verzonden brief. De aanvaarding van de bestelbon impliceert automatisch de aanvaarding van deze AV die bij de overeenkomstige offerte zijn gevoegd. De klant beschikt over een wettelijke termijn van 14 dagen vanaf de datum van zijn bestelling om deze te herroepen; de vroegste datum tussen de datum van ondertekening van de offerte, de bestelbon of de e-mail voor akkoord geldt als bewijs. Na deze termijn kan geen enkele door ons ontvangen en aanvaarde bestelling zonder onze toestemming worden geannuleerd.
I – OVERDRACHT VAN RISICO EN VOORBEHOUD VAN EIGENDOM LUQUE Machines behoudt de eigendom van de geleverde goederen tot de effectieve volledige betaling van de hoofdprijs inclusief BTW, de bijbehorende accessoires en de bijbehorende diensten. De voorlegging van wissels, niet-geïnde cheques of andere documenten die een betalingsverplichting creëren, vormt geen betaling. Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud gaat het risico van schade of aansprakelijkheid veroorzaakt door de goederen over op de koper bij levering van de goederen (conform de overeengekomen Incoterm). De koper is bevoegd om, in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteit, de goederen waarop dit contract betrekking heeft door te verkopen onder de volgende voorwaarden: – De koper zal LUQUE Machines op de hoogte brengen van de lijst van onderkopers en de uitdrukkelijke toestemming van LUQUE Machines afwachten – De koper zal de onderkoper op de hoogte brengen van dit eigendomsvoorbehoud – De koper blijft volledig aansprakelijk voor de aan LUQUE Machines verschuldigde bedragen. In geval van niet-naleving door de koper van een van de betalingstermijnen of in geval van schending van deze clausule, kan LUQUE Machines, zonder verlies van haar rechten, per aangetekend schrijven per post of elektronisch met ontvangstbevestiging, de teruggave van de goederen op kosten van de koper eisen totdat deze aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. In geval van uitoefening van de vordering worden de reeds betaalde voorschotten definitief verworven door LUQUE Machines. LUQUE Machines kan de onderhavige overeenkomst ook per aangetekende brief per post of elektronisch met ontvangstbewijs opzeggen. Onverminderd elke andere schadevergoeding is de koper, naast zijn verplichting om de goederen op eigen kosten terug te sturen, aan LUQUE Machines een verbrekingsvergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op 20% van het bedrag van de verkoopovereenkomst, exclusief belastingen. In geval van doorverkoop van het materiaal is LUQUE Machines gemachtigd over te gaan tot de rechtstreekse inning van de overgedragen vorderingen.


II – PLAATS VAN LEVERING Onze verkopen geschieden op fabricage of op voorraad. De plaats van levering en de bijbehorende diensten worden bepaald volgens de incoterm gekozen tijdens de commerciële onderhandelingen. Standaard, en tenzij anders vermeld in de overeenkomstige offerte, zijn onze aanbiedingen inbegrepen zonder verpakking, transport, lossen, installatie of opstart.


III – LEVERTIJDEN Tenzij uitdrukkelijk vermeld bij de bestelling, worden de levertijden op al onze handelsdocumenten slechts ter indicatie vermeld. Zij kunnen in geen geval worden gebruikt als basis voor de berekening van een boete wegens laattijdige betaling. Zij gaan in op de dag waarop alle technische details van de uitvoering van de bestelling zijn overeengekomen en het in de bestelling voorziene voorschot is betaald. De voor de uitvoering van onze bestellingen opgegeven data zijn die van de levering van de goederen aan de vervoerder. Vertragingen leiden niet tot annulering van de bestelling of ontbinding van het contract, noch tot enige boete of sanctie. LUQUE Machines kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-uitvoering van haar verplichtingen als gevolg van gevallen van overmacht, zoals oorlog, natuurrampen, stakingen, pandemieën, enz. die rechtstreeks of onrechtstreeks LUQUE Machines of haar dienstverleners en leveranciers treffen. Onder overmacht wordt in dit verband verstaan elke externe, onvoorziene en onweerstaanbare gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek. Bij vervoer van materiaal met onze eigen voertuigen heeft de klant in geval van verlies of schade na de levering geen ander verhaal tegen ons dan dat van de eigenaar van de goederen tegen de vervoerder. Onverminderd de te nemen maatregelen ten aanzien van de vervoerder, moeten klachten over zichtbare gebreken of de niet-overeenstemming van het geleverde product met het bestelde product of de verzendingsnota schriftelijk worden ingediend binnen 5 dagen na aankomst van de producten. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de realiteit van de geconstateerde gebreken of afwijkingen te rechtvaardigen.

IV – GARANTIE Onze contractuele garantievoorwaarden gelden onverminderd de bepalingen van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek betreffende de garantie voor verborgen gebreken. Onze apparatuur wordt door de fabrikant gegarandeerd tegen alle gebruiksfouten gedurende een periode die gelijk is aan de overeengekomen en op onze offertes aangegeven periode, tenzij een verlenging is aangegeven op onze offertes of contracten, vanaf de datum van het verlaten van de fabriek. Elk verzoek om garantie moet voldoen aan de volgende procedure: Schriftelijke formalisering (per aangetekende brief) van de defecten (beschrijving en foto’s), serienummer van het betreffende apparaat, nummer en lijn van de bestelling van de koper, herinnering aan eerdere interventies en reparaties, omstandigheden van het optreden van de storingen of incidenten, mogelijke herhaling, ter overweging door LUQUE Machines en de betreffende fabrikanten. De garantie is beperkt tot de gratis levering, gratis reparatie of gratis vervanging (naar keuze van de fabrikant of naar onze keuze) van de als defect erkende onderdelen, zonder dat enige andere service, hermontage, interventie, verplaatsing, viaticular, verpakking, vervoer heen/terugzending of enige andere vergoedingen zijn uitgesloten. De levering, reparatie, wijziging of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode heeft niet tot gevolg dat de garantieperiode van het materiaal (in hoofdzaak, accessoire of vervangen onderdeel) wordt verlengd. Schade als gevolg van abnormaal gebruik van het product door de koper of van door de koper op eigen initiatief uitgevoerde wijzigingen of reparaties is van de garantie uitgesloten. Om van de productgarantie te kunnen genieten, moet de koper ook de aankoopfactuur bewaren. Alle door LUQUE Machines nieuw verkochte apparatuur en onderdelen vallen onder de garantie van de fabrikant. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om het verborgen gebrek aan te tonen om een onderzoek van de zaak te eisen. Alle andere vormen van garantie dan deze voorzien in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitgesloten, in het bijzonder garandeert LUQUE Machines niet de geschiktheid van het product voor het gebruik waarvoor het door de koper bestemd is.


V – PRIJZEN De door LUQUE Machines voorgestelde prijzen zijn standaard in EUROS exclusief belastingen en de aanbiedingen zijn maximaal 1 maand geldig vanaf de datum van uitgifte. Zij zijn vastgesteld op basis van de prijslijst van de leverancier, de koers van de valuta van het land van oorsprong, de kosten en belastingen die gelden op het moment van verzending/facturering. Onze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in geval van wijziging van een of meer van deze factoren, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in onze orderbevestiging. De gefactureerde prijzen zijn exclusief belasting op de plaats van levering voor materiaal verpakt volgens de INCOTERM op de offerte. De prijzen zijn exclusief plaatselijke belastingen en eventuele douanerechten die van toepassing zijn tussen de plaats van vertrek van het product en de plaats van levering. Zij omvatten de facultatieve technische bijstand voor de montage en de inbedrijfstelling in de werkplaats van de koper, indien de referentieofferte of het ontvangstbewijs dit bepaalt. Tenzij uitdrukkelijk bepaald, omvatten de prijzen niet de verpakking, het vervoer, het lossen, de installatie en de inbedrijfstelling bij de klant. Eventuele kortingen voor vooruitbestellingen gelden binnen de in de voorwaarden vermelde termijn. Alleen de datum waarop de eerste offerte aan de klant is uitgebracht en de datum op de overschrijving worden als authentiek beschouwd voor de verificatie van deze termijn. De klant verbindt zich ertoe een bestelling te plaatsen en het eerste voorschot te betalen binnen een maand na de ondertekening van de bestelbon. LUQUE Machines behoudt zich het recht voor om boetes op te leggen zoals beschreven in paragraaf VI in geval van overschrijding van deze termijn, zonder dat dit gevolgen heeft voor de geldigheid van de verkoopovereenkomst die hem bindt aan zijn klant.

VI – BETALINGSVOORWAARDEN Tenzij anders overeengekomen met de koper, zijn de betalingsvoorwaarden deze die vermeld staan op onze offertes, pro-formafacturen, facturen of afrekeningen. Bij de registratie van de bestelling betaalt de koper een vooraf bepaald voorschot op het totaalbedrag van de factuur, waarbij het saldo wordt betaald bij de afhaling of de levering van de goederen. Door de koper aanvaarde wissels of door de koper uitgegeven promessen moeten uiterlijk tien dagen na de datum waarop de facturen of afschriften zijn opgemaakt door ons zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan behouden wij ons het recht voor de uitvoering van alle nog niet gedane bestellingen van de koper zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. Hetzelfde geldt in geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden of -termijnen. Elke vertraging in de betaling van een factuur heeft tot gevolg dat de termijn van alle andere nog niet vervallen, aan de koper gerichte of te richten facturen vervalt. Wij behouden ons het recht voor vertragingskosten aan te rekenen, berekend op het bedrag van de factuur, inclusief BTW, vanaf de op de factuur vermelde vervaldag, of, vanaf de datum van de eerste laattijdige betaling die op de rekening van de klant wordt genoteerd, tegen een wekelijkse rentevoet van 8 maal de wettelijke rentevoet, waarbij alle aangevangen weken van vertraging volledig verschuldigd zijn. De wettelijke rentevoet is de rentevoet die geldt op de dag waarop de betaling verschuldigd is. Tevens is een boete wegens te late betaling verschuldigd van 25% van het factuurbedrag exclusief BTW. Alle hierboven beschreven boetes zijn verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling.

VII – TECHNISCHE SPECIFICATIES Gewichten, afmetingen, capaciteiten, vermogens, details, productiecijfers, plannen, foto’s, tekeningen en andere kenmerken worden louter ter informatie en zonder garantie gegeven. Onze modellen kunnen te allen tijde worden verbeterd en gewijzigd door LUQUE Machines of haar fabrikanten, zonder dat de koper deze kan weigeren.

VIII – CLAUSES DIVERSES Les plans, photos ou avant-projets confiés à notre clientèle demeurent notre propriété ou celle du fournisseur et doivent être considérés comme confidentiels. Il est de convention expresse que LUQUE Machines ne sera tenu à aucune indemnisation, y compris pour préjudices, dommages matériels ou immatériels consécutifs ou non consécutifs, directs ou indirects tels que notamment manque à gagner, perte d’exploitation ou de revenu, réclamation de tiers, etc… LUQUE Machines ne prend pas la responsabilité de la mauvaise utilisation, du mauvais entretien ou maintenance et de la mauvaise manutention du bien par l’acheteur. En cas de dégradation du bien consécutive à cette mauvaise gestion du matériel, l’acheteur et ses assureurs renoncent à recourir contre LUQUE Machines et ses assureurs au titre des dommages exclus par les présentes CGV. Le présent contrat est soumis à la loi française. Attribution de compétence est faite de part et d’autre au Tribunal de Commerce de LYON pour tous litiges et en tous cas, même d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.